O Poradniku 

SPIS  TREŚCI  

Od Autora 

NURT C 

I Tematy zadań 
  
     Wstępne ćwiczenia 
  
     1. Liczby rzeczywiste 
  
       2. Funkcje 
  
     3. Ciągi 
        
4. Funkcje c.d. 
        
5. Pochodna funkcji 
        
6. Liczby zespolone 
        
7. Całka nieoznaczona 
        
8. Całka oznaczona 
        
9. Układy równań liniowych. Macierze 
        
10. Wektory 

II Rozwiązania zadań 
  
     1. Liczby rzeczywiste 
  
     2. Funkcje 
  
     3. Ciągi 
  
     4. Funkcje c.d. 
  
     5. Pochodna  
  
     6. Liczby zespolone 
  
     7. Całka nieoznaczona 
  
     8. Całka oznaczona 
  
     9. Układy równań liniowych i macierze  
  
     10. Wektory 

Dodatek. Geometria analityczna. Kwadryki 

NURT  R. Wstęp 
  
     Arytmetyka i algebra 
  
          1. Wstęp 
  
             2. Rachunek na ułamkach zwykłych 
               
3. Rachunek algebraiczny 
                    potęgowanie;  pierwiastkowanie 
                    uogólnione pojęcie potęgi 
                    tożsamości algebraiczne 
                    wielomiany 
                    ułamki algebraiczne 
                    uwalnianie od niewymierności 
                    ważna tożsamość 
                    zmiana podstawy logarytmów) 

Trygonometria 
  
         1. Miara naturalna kąta 
              
2. Definicje funkcji trygonometrycznych 
               3
. Związki między funkcjami trygonometrycznymi 
             
4. Wyróżnione wartości funkcji trygonometrycznych 
               5
. Wzory redukcyjne 
              
6. Wykresy funkcji trygonometrycznych 
              
7. Związki goniometryczne 
                    A. funkcje sumy i różnicy kątów 
                    B. funkcje kąta podwojonego i połówkowego 
              
8. Wzory iloczynowe 
               9
. Podstawowe równania trygonometryczne 

II  Kombinatoryka
  
     1. Wstęp 

 2. Permutacje 

 3. Wariacje 

wariacje bez powtórzeń 
               wariacje z powtórzeniami 

4. Kombinacje  

IV  Wzór dwumianowy Newtona 

 

V  Trójkąt Pascala    170

VI  Elementarne wory sumowania    170

1. .Suma Gaussa  171

2. .Suma ciągu geometrycznego    171

3.  Suma kwadratów    171 (metoda sukcesywna sumowania wyższych potęg)

4.  Metoda rozkładu na różnice    172

 

VII   Iloczyn Kartezjański     173

VIII  Zasada Kartezjusza    173

IX  Appendix metodyczno pedagogiczny     174

1. Równość, tożsamość, równanie     174

2. Przekształcenia równoważne     174

3. Umowy notacji    175

4. Dedukcja i racjonalność    175

5. Abstrakcyjność matematyki    176

6. Ekonomia matematyki    176

7. Błędy uczniowskie i rady     176

8. Wstępne przygotowanie     177

9. Motywacja merytoryczna uczenia się    177

motywacja zewnętrzna  177;
                motywacja wewnętrzna 178

10. Metodyka i zasady uczenia się     178